Сурагч Та

  • Шалгалт өгөх хичээлээ сонгоно.

  • Нэг шалгалт сонгоход 3 удаагийн шалгалт өгөх эрх нээгдэнэ.

Сурагч Таны сонгосон шалгалтууд
Шалгалт Эрх Ширхэг

Шалгалт өгөх